Informacje podstawowe 

1. Żłobek Sprytne Misie sprawuje funkcję opiekuńczą nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
 

2. Żłobek Sprytne Misie czynny jest w godzinach od 6:30 do 17:30 przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Żłobek Sprytne Misie świadczy swoje usługi odpłatnie. 

4. Żłobek Sprytne Misie zobowiązuje się dbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych dzieci oraz do rozwijania ich indywidualnych

zdolności i umiejętności. 

5.  W Żłobku wykorzystywane są formy , metody , tematy pracy dostosowane do umiejętności i wieku dzieci . Pracujemy w oparciu o ruch , muzykę ,

edukację w przyjaznych i kolorowych wnętrzach . Zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności pracy w grupie , przyswajanie norm i

zasad społecznych , uczymy wrażliwości na innych .  


Bezpieczeństwo dzieci 

1. Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice/prawni opiekunowie oraz opiekunowie wskazani przez rodziców wyłącznie w formie pisemnej.
 

2. Osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających dzieci nie będą wydawane. 

3. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka zdrowe dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte. 

4. Żłobek zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce. 

5. Żłobek oferuje ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dzieci objętych opieką.

6. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności. 

7. Pracownicy Żłobka nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców bez należytej

opieki przed wejściem do Żłobka, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi lub na posesji Żłobka. 

8. Nauczyciele/opiekunowie obejmują opieką dzieci od momentu ich wejścia do sali zajęć i zabaw do momentu opuszczenia sali zajęć i zabaw pod

opieką rodzica. 

9. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze Żłobka .


10. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązani są do jego osobistego odbioru do 2 godzin . Po tym czasie personel w trosce

o zdrowie dziecka wezwie lekarza . Koszty wizyty ponoszą Rodzice . 

Organizacja 

1. Rodzice oddając dziecko pod opiekę Żłobka Sprytne Misie zobowiązani są dostarczyć wyprawkę (zgodnie z listą załączoną do umowy)

2. Organizację zajęć dla dzieci określa Ramowy Plan Dnia umieszczony na tablicy informacyjnej w Żłobku. 
 

3. Dzieci odbierane są przez rodziców w godzinach funkcjonowania Żłobka.

4. Rodzice zobowiązani są do cotygodniowego (w piątek) zabierania ręcznika dziecka i przynoszenia wypranego (w poniedziałek) oraz do zabierania

ostatniego pracującego dnia każdego miesiąca pościeli dziecka i przynoszenia czystej pierwszego dnia nowego miesiąca (jeśli nie zaistnieje

częstsza potrzeba prania). 

5. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron . Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc . Za okres wypowiedzenia


należy uiścić opłate .

6. W przypadku rezygnacji z usług naszej Placówki lub wygaśnięcia umowy rodzic jest zobowiązany do odebrania wszystkich rzeczy swojego

dziecka z naszej Placówki w ciągu 14 dni . Po tym terminie pozostawione rzeczy zostaną przekazane na cele charytatywne . Opłaty 

1. Pobyt dzieci w Żłobku Sprytne Misie jest odpłatny. 

2. Przy zapisie dziecka do placówki Rodzic wnosi jednorazowo bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości  300 zł .

3. Rodzice ponoszą comiesięczną opłatę w wysokości 650 zł  . Płatność dokonywana będzie z góry, do 5-tego dnia danego miesiąca, 
 

4. Jeżeli dziecka nie ma przez cały miesiąc rodzic ponosi koszty opłaty stałej w wysokości 70% czesnego . 

5. Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy to termin zapłaty przypada na pierwszy roboczy dzień przypadający po dniu

wolnym 

6. Wszelkie opłaty wniesione przez rodziców/opiekunów są bezzwrotne. 

7. Wprzypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc , Żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 

w trybie  natychmiastowym z jednoczesnym wystawieniem wezwania do zapłaty za zaległe czesne .

8. W przypadku nieobecności Dziecka Rodzic zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania - umożliwi to odliczenie dziennej stawki

żywieniowej w kolejnym miesiącu. 

Copyright Sprytne Misie Renata Trzeciak. Wszystkie prawa zastrzeżone.